Produktová navigace:
Telefon
ZAVOLÁME VÁM ZPĚT:

Adresa a kontakty:

Fertig s.r.o.
Svatopetrská 20, 617 00 Brno

tel./fax: 543 234 403
mobil: 603 416 115
e-mail: podlahy@fertig.cz

Po - Pá 8.oo - 16.oo hod.
na základě tel. domluvy (vzorkovna)

Fertig s.r.o.

1. Úvodní ustanovení
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou vydány společností FERTIG s.r.o. (dále jen Podmínky) jako dodavatele služeb a zboží, které je v souladu se smlouvou dodáváno kupujícím a odběratelům.
2. Za smlouvu se ve smyslu ustanovení odstavce 1. tohoto článku Podmínek dále rozumí smlouvy o obchodní spolupráci uzavírané společností FERTIG s.r.o. jako dodavatelem služeb, za účelem dalšího prodeje.
3. Za smlouvu se ve smyslu ustanovení odstavce 1. tohoto článku Podmínek rozumí také kupní smlouvy uzavírané společností FERTIG s.r.o. jako prodávajícím a dodavatelem zboží.
4. Tyto podmínky konkretizují výslovně neupravené oblasti smluvní spolupráce dle smlouvy a tvoří nedílnou součást všech smluv jak jsou vymezeny dle odstavce 2.a 3. tohoto článku Podmínek.


2. Smluvní práva a povinnosti
1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti FERTIG, s.r.o., IČ: 25516795, se sídlem Ulička 4, 623 00 Brno, které jsou stranám známé, s nimiž souhlasí, a považují je tak za nedílnou součást této smlouvy (dále jen jako „VOP“), a dále pak českým právem.
2. Smluvní strany se dle zákona č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení, přičemž podrobnosti rozhodčí smlouvy jsou upraveny ve VOP.
3.Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě písemné (e-mailové ,telefonické), on-line nebo ústní objednávky kupujícího. Objednávka musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:
a) obchodní firmu,sídlo nebo místo podnikání kupujícího
b) jeho IČ ( DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH)
c) druh produktu (zboží,služby), který jednoznačně určuje předmět objednávky
d) množství požadovaných kusů (jednotek) produktů
e) místo a termín dodání
f) způsob dopravy, provedení a forma úhrady kupní ceny zboží
g) v případě písemné objednávky čitelný podpis oprávněného zástupce kupujícího
Na základě elektronické objednávky kupujícího, splňující shora uvedené požadavky, prodávající kupujícímu vystaví, pokud to požaduje, potvrzení objednávky (zakázky), v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jenž se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny.
V případě písemného potvrzení má kupující právo do 24 hodin od obdržení potvrzení objednávky podat prodávajícímu písemný návrh na změnu objednávky, nebo na její zrušení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě je kupní smlouva mezi oběma stranami uzavřena a to v té podobě, jak je uvedeno v potvrzení objednávky. V případě návrhu kupujícího na změnu objednávky prodávající kupujícímu znovu vystaví potvrzení objednávky ( zakázky), v němž kupujícímu potvrdí druh, množství produktů, jenž se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny. Kupní smlouva mezi oběma stranami a to v té podobě, jak je uvedeno v pozdějším potvrzení objednávky, je pak uzavřena okamžikem, kdy potvrzení objednávky obdrží kupující. Za potvrzení objednávky lze považovat i její faktické splnění dodávajícím.Odběratel se zavazuje předmět či službu plnění převzít a v dohodnutých termínech řádně zaplatit.


3. Ceny
Kupní cena je stanovena dle ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží, nedohodnou – li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Jestliže se po uzavření smluvního vztahu podstatně změní náklady vztahující se k plnění předmětu smlouvy, např. odložením zakázky, smluvní partneři se dohodnou na úpravě ceny. V ceně je započítána doprava a likvidace pokud jsou tyto položky uvedeny v Soupisu provedených prací.


4. Termín plnění
Den nástupu a ukončení je sjednán ústně nebo písemně v Soupisu provedených prací. Pokud dodavatel z objektivních příčin nemůže v daný termín nastoupit, navrhuje odběrateli nejbližší možný termín nástupu. Jestliže jej odběratel akceptuje stává se závazným pro obě strany.
Pokud odběratel nepřevezme výrobek nebo službu ve sjednaném termínu a místě, jak bylo smluvními stranami dohodnuto, dodavatel může po odběrateli požadovat skladné a úhradu nákladů až ve výši 100% z dohodnuté ceny, dle způsobilosti zboží k opětovnému prodeji.


5. Vadné plnění
Dodavatel odpovídá odběrateli za vady zboží dle § 422 zákona č. 513/1991Sb.
Odběratel je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Při osobním odběru, respektive předání zboží, služby je povinen prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí. Zjistí –li vadu, je povinen zjištěnou vadu neprodleně oznámit. Dodavatel odběrateli zjištěnou, a jím uznanou, vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní. Není -li možné vadu bezodkladně odstranit, dodavatel tak učiní v nejbližším možném termínu, nebo se s kupujícím dohodne na možném alternativním řešení situace.
Odběratel je povinen nároky za vady ve stanovené lhůtě uplatnit u dodavatele písemně s popisem vady. Dodavatel zjištěnou a uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní a to opravou nebo dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu odstranit bezodkladně, dodavatel tak učiní v nejbližším možném termínu. O tomto termínu odběratele vyrozumí.


6. Platební podmínky a výhrada vlastnictví
Pokud není sjednána platba v hotovosti na vzorkovně dodavatele, je odběratel povinen uhradit fakturu v plné výši do termínu uvedeném na faktuře. Dodavatel vystaví fakturu za zboží – služby odběrateli. V pochybnostech se má za to, že odběratel fakturu obdržel 3 den po dodání zboží - služby. Vystavená faktura slouží zároveň jako dodací list a prokazuje dodání zboží - služby odběrateli.
V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, zavazuje se odběratel uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení a od 7. dne prodlení ve výši 0,5 % denně za každý den prodlení do zaplacení celé fakturované částky.
Až do zaplacení celé fakturované částky včetně případných smluvních pokut je zboží majetkem dodavatele. Po úhradě celé částky přechází vlastnické právo na kupujícího. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, může být přistoupeno k odebrání zboží(materiálu). Odběratel se zavazuje umožnit odebrání zboží pracovníkům dodavatele.
Povinnost odběratele zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy není dotčena.


7. Odstoupení od smlouvy
V případě odstoupení od uzavřené smlouvy či závazné objednávky ze strany odběratele je dodavatel oprávněn vyúčtovat odstupné ve výši 10 % sjednané ceny. Pokud již došlo k objednání zboží, má dodavatel právo požadovat smluvní pokutu dle článku 4. těchto Podmínek.
Odstoupit od smlouvy lze pouze písemnou formou a toto odstoupení je platné třetím dnem po dni, kdy bylo druhé straně písemné odstoupení od smlouvy doručeno.


8. Jiná ustanovení
Strany se dle z. č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé ze smlouvy, jejíž součástí jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky či v souvislosti s touto smlouvou, budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc. Výslovně pověřují předsedu představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 ("Unie"), aby vybral pro RŘ rozhodce, a opravňují ho, aby k výběru rozhodce zmocnil další osobu. K rukám předsedy představenstva Unie se na adresu Cejl 91, 602 00 Brno podává žaloba a tato adresa je i doručovací adresou rozhodce a místem, kde bude RŘ probíhat. Strany tímto výslovně pověřují rozhodce, aby určil cenu RŘ, a dohodly se, že RŘ bude provedeno za cenu, která je případným vybraným rozhodcem zveřejněna na www.urmr.cz ke dni podání žaloby. U sporů s mezinárodním prvkem se cena RŘ zvyšuje o polovinu, Takto je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu ceny RŘ, zaplacená cena RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že o případném vyloučení rozhodce rozhodne předseda dozorčí rady Unie, cena RŘ je nákladem řízení, může jim být doručováno na adresy uvedené v dokumentu obsahujícím rozhodčí smlouvu a že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na www.urmr.cz.
Dodavatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem. Odběratel má právo, v případě nesouhlasu s obsahem změněných či doplněných obchodních podmínek, tento nesouhlas sdělit prodávajícímu ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy se o změně či doplnění dozvěděl. Neučiní-li tak, má se za to, že kupující změny či doplňky akceptoval.
Právní vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejících právních předpisů.
Dodavatel neodpovídá odběrateli za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně dodavatele po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů dodavatele.
Odběratel se zavazuje neprodleně oznámit dodavateli jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti odběratele se veškeré pohledávky dodavatele vůči odběrateli stávají splatnými v den, kdy se dodavatel o této platební neschopnosti dozvěděl. Dodavatel je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.
Písemná forma právního úkonu je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.
Pokud odběratel odepře či zmaří doručení listiny od dodavatele, považuje se tato za doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.
Odběratel tímto uděluje souhlas dodavateli, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, včetně telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb, k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Odběratel tímto dává dodavateli souhlas se zasíláním reklamních materiálů a nabídek dodavatele.


Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.1. 2009